Leden Oudercommissie

’t Klavertje kan niet zonder oudercommissie. De leden van de oudercommissie werken op de achtergrond maar zijn belangrijk voor het reilen en zeilen aan de Bolstweg. Wil je weten wie de leden zijn van de Oudercommissie? Hier stellen de (nieuwe) leden zich voor.

Oudercommissie ‘t KlavertjeDe Oudercommissie heeft als doel de collectieve belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen dus via de Oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang bij ‘t Klavertje. Vijf ouders vormen samen de Oudercommissie van ’t Klavertje. We overleggen regelmatig met de directie van ’t Klavertje over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven we gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen.

Oudercommissie en de wet

De Wet kinderopvang beschrijft op welke terreinen ouders adviesrecht hebben. Op de agenda van de Oudercommissie komen de volgende onderwerpen dan ook regelmatig terug:

 • de kwaliteit van de opvang;
 • openingstijden;
 • prijswijzigingen;
 • voeding;
 • het pedagogisch beleid en het algemene beleid op het gebied van veiligheid of gezondheid;
 • het beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten.


Concrete voorbeelden:

 • Elk jaar geeft de Oudercommissie advies over de voorgenomen tariefwijziging.
 • We bespreken de uitkomsten van de jaarlijkse inspectiebezoeken van de GGD.
 • We geven advies bij het opstellen van (nieuw) pedagogisch beleid.
 • We houden de vinger aan de pols als het gaat om wachtlijsten en personele bezetting.
 • En natuurlijk denkt de Oudercommissie mee over (toekomst)plannen van ‘t Klavertje.

Vergaderingen

De Oudercommissie vergadert een keer per kwartaal, op een woensdagavond. In principe zijn onze vergaderingen openbaar. Ook de directie van ‘t Klavertje is aanwezig bij elke vergadering. Als ouders die geen lid van de Oudercommissie zijn een keer een vergadering willen bijwonen, dan kan dat. Of als je wilt weten wat er is besproken of besloten tijdens een vergadering, dan kun je de notulen van een vergadering nalezen in de map van de Oudercommissie of digitaal opvragen. Mail ons dan! Daarnaast organiseert de Oudercommissie elk jaar een speciale Ouderavond voor alle ouders met een actueel en/of aansprekend thema.

Weten wat er speelt

Als Oudercommissie vinden we het belangrijk en leuk om nog vaker te horen wat er speelt onder ouders. We ontvangen graag signalen van dingen die misschien beter of wellicht anders kunnen, of suggesties voor de jaarlijkse Ouderavond. Je kunt ons altijd mailen met vragen of suggesties, zodat wij zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen kunnen waarborgen. Spreek ons vooral aan, stuur een mail of kom naar onze vergadering! Het mailadres is: OCKlavertje@outlook.com

’t Klavertje kan niet zonder oudercommissie. Zij werken op de achtergrond maar zijn belangrijk voor het reilen en zeilen aan de Bolstweg. Hieronder stellen de (nieuwe) leden zich voor.